Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

– Căn cứ pháp lý:
Luật đầu tư 2014
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Thông tư 47/2019/TT-BTC
Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
3. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).

– Cơ quan xử lý:

+ Phòng đăng ký kinh doanh.

– Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

– Lệ phí:
+ 50 ngàn đồng/lần (Thông tư 47/2019/TT-BTC)

Website: https://thutuchanhchinhbacninh.vn

Email: dichvuhanhchinhbacninh@gmail.com

Hotline: 0888 688 212.

Your Thoughts