thay đổi thành viên Archive

No Comments

Thủ tục thay đổi thành viên do thừa kế

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm …