luật doanh nghiệp 2014 Archive

No Comments

Sát nhập doanh nghiệp

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Thành phần hồ sơ: 1. Hợp đồng sáp nhập;2. Nghị quyết và …
No Comments

Hợp nhất doanh nghiệp

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Thành phần hồ sơ: 1. Hợp đồng hợp nhất công ty; 2. …