luật doanh nghiệp 2014 Archive

No Comments

Giải thể doanh nghiệp

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Điều kiện: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh …