Quy trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn tại Bắc Ninh (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện thực hiện:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;

2. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng đối với từng trường hợp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn;

5. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Thành phần hồ sơ:

Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
+ Danh sách thành viên công ty hợp danh

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
+ Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty);
+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

Trường hợp chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

Trường hợp giảm vốn điều lệ:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Chuyên viên sau khi tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ đã hợp lệ: – Nếu đủ điều kiện, chuyên viên soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sau đó in và trình Lãnh đạo Phòng ĐKKD ký duyệt.

Lãnh đạo Phòng ĐKKD xem xét, ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi lãnh đạo Phòng ĐKKD ký phê duyệt, chuyên viên Phòng nghiệp vụ làm các thủ tục bàn giao kết quả với bưu chính chuyển về Phòng TN&GQTTHC của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là thủ tục cơ bản về Quy trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn tại Bắc Ninh, chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí,

Website: https://thutuchanhchinhbacninh.vn

Email: dichvuhanhchinhbacninh@gmail.com

Hotline: 0888 688 212.

Chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn và hỗ trợ bạn.


Your Thoughts