Quy trình chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/ND-CP hướng đẫn thi hành luật đất đai 2013
  • Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hưỡng đẫn thi hành nghị định 43/2014/ND-CP và nghị định 44/2014/ND-BTNMT

Điều kiện thực hiện:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.
+ Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất
Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích đất cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

  • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính;
  • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

 Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

  • Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả

Trên đây là nhưng thông tin cơ bản về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Mọi chi tiết xin quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí:
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ HT&V

Website: https://thutuchanhchinhbacninh.vn

Email: dichvuhanhchinhbacninh@gmail.com

Hotline: 0888 688 212.

Your Thoughts