uyenchi209 Archive

No Comments

THAY ĐỔI TỈ LỆ GÓP VỐN CÔNG TY HỢP DANH

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 1. Người đại diện …
No Comments

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 1. Người đại diện …
No Comments

THAY ĐỔI TỈ LỆ GÓP VỐN CỦA CÔNG TY TNHH

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 1. Người đại diện …
No Comments

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: 1. Người đại diện …